Go to content Go to menu
 


YDADY code

2020-04-04

ydady-code---pv-2xzoom.png

ydady-code---poster---print---grey--.png

YDADYcode    4. 4. 2020      
----------------------------------------

automatically machine translation into English:

Given the precarious situation in the world.
I decided to publish untested prematurely
alphabetical code of five vertical dots.
I called it YDADYcode, which is also the code logo.

In practice, the code can be tested using font fonts,
that you can download and install on your PC.
For more fonts and information, see "YDADYcodeProduct-pack".

In 1999, as a student, I was thinking about the form of writing,
that would create characters out of words and would be economical to write.
I didn't have my own computer at that time,
so I drew a font design on graph paper.

In the meantime, many people around the world have achieved similar results,
but their alphabet characters do not adhere to phonetic affinity.
Which made me feel I'm on the right track.

I realized that if words were to be integral,
I have to assign as many code points as possible to vowels.
I categorized the codes according to the geometric relationship and
assigned alphabet characters according to phonetic affinity.

Code in basic form.
The five-point "YDADYbase" code has 32 characters
and is enhanced with punctuation and numbers by doubling characters.
Undefined characters are assigned to the upper element of the code.

Use the lower and upper modifiers to get capital letters,
numbers, punctuation, and accented characters.
In the graphic design it is possible to change the shape of the code modifier element.


Possible use of  YDADY code:

- Write text in architecture on walls using small squares.

- Economical text entry on low-resolution raster displays.

- Fast text reading. After acquiring the ability to read a word as a character.

- Machine reading. Transfer text to your device using a camera.

- In art "ASCII-ART" font named "YDADY 1250 BI0N0 E2S0.fon".

- The use of code for legal, mathematical and scientific texts is not recommended.


As I get free time to develop, I gradually work out more languages.
If you have an idea for improvement, or if you find an error,
please email me.  Well thank you.

 

 


 

DOWNLOAD

YDADYcodeProduct-pack

YDADY-Unifont 1.ttf

YDADY 1.ttf

 


 

 

YDADYcode    4. 4. 2020      
---------------------------------------

Vzhľadom na neistú situáciu vo svete.
Rozhodol som sa predčasne uverejniť netestovaný
abecedný kód piatich vertikálnych bodov.
Nazval som ho YDADYcode, čo je aj logo kódu.

Prakticky sa dá kód vyskúšať pomocou fontov písma,
ktoré si môžte stiahnuť a nainštalovať vo vašom PC.
Ďalšie fonty a informácie sú v "YDADYcodeProduct-pack".

V roku 1999 ako študent som premýšľal o forme písma,
ktorý by vytváral zo slov znaky a bol úsporný na zápis.
Vtedy som ešte nemal vlastný počítač,
tak som si kreslil návrh písma na milimetrový papier.

Medzičasom viacerí ľudia vo svete dospeli k podobným výsledkom,
ale ich znaky abecedy sa nepridržiavajú fonetickej príbuznosti.
Čo mi dalo pocit, že som na správnej ceste.

Uvedomil som si, že ak majú byť slová celistvé,  
musím samohláskam prideliť čo najviac bodov kódu.
Kódy som roztriedil podľa geometrickej príbuznosti a
pridelil znakom abecedy podľa fonetickej príbuznosti.

Kód v základnej podobe piatich bodov "YDADYbase" má 32 znakov
a je rozšírený o interpunkciu a čísla zdvojením znakov.
Nedefinované znaky sú priradené hornému elementu kódu.

Pomocou dolného a horného modifikátora získame veľke písmena,
čísla, interpunkciu a znaky s diakritikou.
V grafickom prevedení je možné meniť tvar elementu modifikátora kódu.

 

Možné využitie YDADY kódu:

- Zápis textu v architektúre na stenách pomocou malých štvorčekov.

- Úsporný zápis textu na rastrových displejoch s nízkym rozlíšením.

- Rýchle čítanie textu. Po osvojení možnosť čítať slovo ako znak.

- Strojové čítanie. Prenos textu do zariadenia pomocou kamery.

- V umení "ASCII-ART" font s názvom "YDADY 1250 BI0N0 E2S0.fon".

- Neodporúča sa používať kód pre právne, matematické a vedecké texty.


Keď získam voľný čas na vývoj, postupne dopracujem ďalšie jazyky.
Ak máte nápad na vylepšenie, alebo nájdete chybu,
prosím napíšte mi. Ďakujem.

 

ydady-code---basic-.png

 

first 500 words in English

 

first-1000-words-in-english-a.png

first-1000-words-in-english-b.png

first-1000-words-in-english-c.png

first-1000-words-in-english-d.png

 

ydady-code-style.png

 

sample-text---ydady-code---unifont----universal-declaration-of-human-rights--part-.png

 

sample-text---mini-compare---jasnopis-.png

sample-text---mini-compare---ydady-1252-bnie2s2p.png

 

sample-text---ydady-code---universal-declaration-of-human-rights.png

 

sample-text---ydady-code---unifont----universal-declaration-of-human-rights.png

unicode map unifont + ydady code

unicode-map---gnu-unifont-12.1.04-plane-0-subset---ydady-code---v-1.00--color.png

 

unicode-map---gnu-unifont-12.1.04-plane-1-subset---ydady-code---v-1.00.png

unicode map unifont + ydady code

unicode-map---gnu-unifont-12.1.04-plane-0---ydady-code---v-1.00.png

Unifont Full Map

ydady-code---basic---.png

 

 

Comments

Add comment

Overview of comments

There have not been any comments added yet.